• Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
 • Szanowny Użytkowniku, serwisy w domenie modelarstwo.info wykorzystują pliki cookie by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Modele Poznań – XX Mistrzostwa Polskich Modeli Kolejowych – 5-6 września 2020 r.

Rokstedi

Użytkownik
PGM
#1

W imieniu Organizatorów, POLSKIEGO ZWIĄZKU MODELARZY KOLEJOWYCH i redakcji miesięcznika „Świat Kolei”, zapraszam do wzięcia udziału w XX MISTRZOSTWACH POLSKI MODELI KOLEJOWYCH.
Konkurs odbędzie się w dniach 5-6.09.2020 w trakcie Salonu HOBBY 2020 w Poznaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu znajdziecie w zamieszczonym poniżej regulaminie konkursu – zapraszam do zapoznania.
Uczestnicy mistrzostw będą mogli skorzystać z odpłatnego noclegu w internacie przy ul. Czajczej 14 w Poznaniu w cenie 50 zł/osobonoc wraz ze śniadaniem.
Zgłoszenie modelu w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres:
mistrzostwa2020@gmail.com
Kartę zgłoszeniową zamieściłem jako załącznik. Można ją również pobrać ze strony Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych - www.pzmk.org.pl , w zakładce XX MISTRZOSTWA POLSKI.
Pragnę poinformować, że w regulaminie tegorocznych mistrzostw pojawił się nowy zapis, który brzmi:
„W mistrzostwach nie mogą uczestniczyć członkowie jury oraz producenci modeli i ich pracownicy - jeśli zgłoszony model pochodzi lub znajdzie się w ofercie producenta, za wyjątkiem prototypów modeli, wykonanych własnoręcznie przez zgłaszającego.”

Zapraszam i zachęcam wszystkich, którym bliska jest kolej i modelarstwo kolejowe do wzięcia udziału w konkursie.

Piotr Dykałowicz
Koordynator XX Mistrzostw Polski Modeli Kolejowych

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

R E G U L A M I N

XX MISTRZOSTW POLSKI MODELI KOLEJOWYCH

Poznań 2020
1.Cel mistrzostw
Popularyzacja i zainteresowanie modelarstwem kolejowym. Umożliwienie modelarzom prezentacji swoich modeli niezależnie od wielkości i zastosowanej technologii wykonania. Promowanie modelarstwa kolejowego w barwach kolei polskich

2. Organizator, termin i miejsce
 1. Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Modelarzy Kolejowych i redakcja miesięcznika „Świat Kolei” 61-701 Poznań, ul. Fredry 13
 2. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w sobotę, 5 września 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu podczas Salonu Modelarstwa „HOBBY 2020”.
 3. Przekazanie modeli do mistrzostw odbywa się osobiście lub poprzez upoważnionego pisemnie pełnomocnika najpóźniej w dniu 5.09.2020 r. do godz. 11.00. Przekazanie modeli może się także odbyć za pośrednictwem klubów i stowarzyszeń, jeśli podejmą się takiego pośrednictwa.
 4. Organizator odpowiada za modele od chwili ich przekazania (za pokwitowaniem odbioru) do chwili zwrotu uczestnikowi lub jego pełnomocnikowi.
 5. Organizator zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia modeli przed uszkodzeniem lub kradzieżą, a ewentualne szkody pokryć ze swoich środków.
3.Warunki uczestnictwa
 1. Do udziału w mistrzostwach uprawniona jest każdy modelarz zrzeszony i indywidualny oraz grupy i kluby modelarskie (przy projektach zespołowych). W mistrzostwach nie mogą uczestniczyć członkowie jury oraz producenci modeli i ich pracownicy - jeśli zgłoszony model pochodzi lub znajdzie się w ofercie producenta, za wyjątkiem prototypów modeli, wykonanych własnoręcznie przez zgłaszającego. Do mistrzostw każdy uczestnik może zgłosić po jednym modelu wykonanym własnoręcznie w każdej kategorii. Do mistrzostw można zgłosić wyłącznie modele, które nie startowały we wcześniejszych krajowych konkursach modeli kolejowych (w latach 2000 - 2019), za wyjątkiem modeli wykonanych własnoręcznie (w kategoriach A1, A3, B1, B3 i C), które mogą być zgłaszane dwukrotnie, jeżeli wykonane zostały w nich znaczące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.
 2. Do konkursu „Polski Model Roku 2020” można zgłosić modele spełniające warunki podane w pkt.1, a będące wiernym odwzorowaniem modeli pojazdów i budowli występujących na kolejach polskich.
 3. Do konkursu „Junior Model 2020” mogą zgłaszać swoje modele autorzy w wieku do 18 lat.

 1. Każdy uczestnik zgłasza swój udział w konkursie, wypełniając kartę zgłoszenia modelu i przysyłając ją organizatorowi w terminie do 15 sierpnia 2020 r.
 2. Modele przyjmowane będą w siedzibie organizatora w Poznaniu do dn. 4.09.2020 r. w godz. 8.00 - 15.00 oraz najpóźniej w dniu 5.09.2020 r. do godz. 11.00 w recepcji mistrzostw na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 3. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączenia do modelu karty metryki modelu według wzoru organizatora oraz dokumentację (plany, fotografie, rysunki, opisy, itp.) umożliwiające porównanie modelu z oryginałem. Dokumentacja musi składać się z trwale połączonych lub oprawionych kart. Dostarczenie dokumentacji w postaci luźnych stronic lub zbioru książek, skryptów itp. będzie traktowane jako jej brak.
4. Kategorie mistrzostw.

Kategoria A. Pojazdy trakcyjne
A1
Modele pojazdów zbudowane od podstaw z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu. Dopuszcza się użycie dostępnych w handlu: silników, przekładni, zestawów kołowych ( jako osobnych elementów- wyklucza się użycie kompletnych podwozi), sprzęgów oraz części wyposażenia (np. lampy, osprzęt kotła, zawory, gwizdawki, odbieraki prądu).
A2
Modele fabryczne wykonane z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu, przebudowane lub waloryzowane.
A3
Modele witrynowe (bez napędu) zbudowane od podstaw lub przebudowane wykonane z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu.
A4
Modele kartonowe wykonane od podstaw w oparciu o dokumentację fabryczną lub wykonaną we własnym zakresie.
A5
Modele kartonowe wykonane z dostępnych na rynku wycinanek z zastosowaniem innych materiałów lub gotowych elementów dostępnych na rynku. Modele mogą być waloryzowane w części lub w całości.Kategoria B. Pozostałe pojazdy szynowe.
B1
Modele pojazdów szynowych bez napędu zbudowane od podstaw wykonane z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu. Dopuszcza się użycie fabrycznych zestawów kołowych i sprzęgów).
B2
Modele fabryczne przebudowane lub waloryzowane wykonane z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu
B3
Modele witrynowe (statyczne) zbudowane od podstaw lub przebudowane z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu
B4
Modele kartonowe wykonane od podstaw w oparciu o dokumentację fabryczną lub wykonaną we własnym zakresie.
B5
Modele kartonowe wykonane z wycinanek dostępnych na rynku z możliwością zastosowania innych materiałów oraz gotowych elementów dostępnych na rynku lub wykonanych we własnym zakresie od podstaw. Modele mogą być waloryzowane w całości lub we fragmentach.

Kategoria C. Infrastruktura komunikacji szynowej.
C1
Modele budynków i obiektów związanych z komunikacją szynową zbudowane od podstaw lub przebudowane z modeli fabrycznych z dowolnych materiałów, z wyjątkiem kartonu,
C2
Modele (funkcjonujące) urządzeń technicznych występujących w komunikacji szynowej zbudowane z dowolnych materiałów od podstaw lub przebudowane.
C3
Dioramy i moduły makiet (zbudowane od podstaw z dowolnych materiałów) przedstawiające infrastrukturę komunikacji szynowej.
C4
Modele budynków i infrastruktury kolejowej zbudowane z dowolnych materiałów z dostępnych na rynku zestawów do sklejania lub składania zgodnie z opisem budowy (zabrania się wykorzystywania do budowy materiałów, których nie przewidział producent).
C5
Kartonowe modele budynków i obiektów związanych z komunikacją szynową w dowolnej skali.

5. Ocena modeli
 1. Oceny modeli dokonuje komisja sędziowska (jury) powołana przez Organizatora mistrzostw. Jury obraduje przy drzwiach zamkniętych. Zasady – regulamin oceny modeli ustala Organizator.
 2. W skład komisji sędziowskiej wchodzi przewodniczy - sędzia główny, 2 - 3 sędziów oraz sekretarz (bez prawa głosu). W kwestiach spornych głos sędziego głównego jest decydujący.
 3. Każdy model jest oceniany tylko w jednej kategorii według poniżej podanej punktacji:
Kategoria modelu
Modele działające
Modele statyczne​
Ogólne wrażenie
10
10​
Jakość wykonania
30
40​
Wkład pracy-pracochłonność
20
20​
Wierność odwzorowania –zgodność z oryginałem
30
30​
Działanie
10
-​
Ocena łączna
100
100​

 1. Kilka pojazdów (obiektów) może zostać zakwalifikowanych jako jeden model, jeżeli wykazują one cechy całości ( np. skład pociągu, zespoły trakcyjne, kompleks budynków).
 2. Jeżeli zgłoszony model nie odpowiada warunkom mistrzostw komisja może wykluczyć jego udział.
 3. Modele oceniane są w zgłoszonej kategorii. Jeżeli uczestnik dokona klasyfikacji swojej pracy niezgodnie z regulaminem to komisja sędziowska ma prawo przekwalifikowania modelu i oceny go we właściwej kategorii
 4. Komisja sędziowska ustala liczbę punktów i przyznaje lokaty według ilości uzyskanych punktów:
I miejsce 95 – 100 pkt.
II miejsce 90 - 94 pkt.
III miejsce 85 – 89 pkt.

8. Modele, które uzyskały liczbę punktów w przedziale 70-84 mogą otrzymać wyróżnienie.
9. Modele zgłoszone do konkursu „Polski Model Roku 2020” i „Junior Model 2020” oceniane są według tych
samych kategorii, zasad i punktacji.
10. Tytuł „Polski Model Roku 2020” może być przyznany w kategorii A, B i C modelowi, który uzyskał największą
liczbę punktów i odpowiada warunkom tego konkursu.
11. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne. Droga prawna jest wykluczona.

6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zobowiązany jest do rozdania medali oraz ewentualnie nagród rzeczowych na podstawie decyzji komisji sędziowskiej. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i medali odbędzie się w niedzielę, 6 września 2020 r. o godz. 13.00 na stoisku PZMK.
 3. Modele nie spełniające warunków uczestnictwa w konkursie mogą być wystawione w wystawie pokonkursowej.
 4. Modelarzowi (klubom), którzy w trakcie salonu modelarstwa Hobby osiągają sukcesy i przyczyniają się znacząco do promocji targów może zostać przyznane wyróżnienie Prezesa MTP.
 5. Wszystkie modele zgłoszone do mistrzostw uczestniczą w wystawie pokonkursowej. Termin odbioru modeli z wystawy określa Organizator: niedziela, 6.09.2020 r. w godz. 15.00 – 16.00.
 6. Uczestnicy mistrzostw, którzy w wymaganym terminie przyślą karty zgłoszenia otrzymają bezpłatne karty wstępu na teren MTP w dniach 5-6.09.2020 r.
 

Załączniki

Ostatnio modyfikowane przez moderatora:
OP
OP
R

Rokstedi

Użytkownik
PGM
#2
Dodatkowa informacja dla osób zamierzających zgłosić do konkursu moduły.
Do konkursu można zgłosić moduł, który stanowić będzie część wystawionej na targach makiety klubowej/związkowej itd. Komisja sędziowska oceniać będzie moduł przy makiecie, w miejscu wbudowania.
Ze względu na konieczność oszacowania niezbędnej wielkości gablot wystawienniczych do wyeksponowania zgłoszonych modeli modelarze zgłaszający moduły proszeni są o dopisanie na karcie zgłoszeniowej informacji o tym czy moduł będzie stanowił część ekspozycji/makiety czy dostarczony będzie oddzielnie.
Piotrek
 

Podobne wątki